ISEM

International Symposium of Ecologists of Montenegro

Slide1 background

Institute for Biodiversity and Ecology


Home   >   Organizatori  >  Vladimir Pesic  

Vladimir Pesic
Image

 

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici nakon čega je upisao Prirodno-matematički fakultet 1993. godine, odsjek Biologija. Diplomirao je 1998. godine sa prosječnom ocjenom 9.6 i nakon toga je bio angažovan kao asistent na studijskom programu Biologija do 2003. godine.

 

Magistarske studije završio je  2001. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju na temu ,,Taksonomska, ekološka i zoogeografska analiza Hydrachnidia centralnog dijela Balkanskog poluostrva’’ 2003. godine.

 

U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran je  2004. godine za predmete: “Zoologija Beskičmenjaka” i “Ekologija Životinja” na osnovnim studijama, kao i za predmete: “Konzervaciona Biologija”, “Principi Održivog Razvoja” i “Krenobiologija i Ekologija podzemnih voda”  na magistarskim studijama.

 

U zvanje vanrednog profesora izabran je 2009. godine na studijskom programu Biologija, a za redovnog profesora 2013. godine. U periodu od 2009. do 2013. bio je rukovodilac studijskog programa Biologija na Univerzitetu Crne Gore. Od 2010 do 2016 godine bio je član Senata Univerziteta Crne Gore. Od 2014 do 2017 godine obavljao je funkciju Predsjednika Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore.

 

Novembra 2017 godine Senat UCG je opozvao Prof. Pešića iz Upravnog Odbora UCG (link). Februara 2018 Sud Časti UCG osudio ga je da je prekršio akademske principe tako što je "iznosio negativne stavove i kvalifikacije na račun organa Univerziteta i Vlade Crne Gore" (link)

 

Njegova interesovanja uključuju tri oblasti koje se međusobno prožimaju:

·  ekologija i taksonomija vodenih beskičmenjaka (posebno vodenih grinja, pijavica i vodenih puževa),

·  ekologija izvora (Krenobiologija), i

·  ekologija periodičnih rijeka i potoka (rijeke i potoci koji presušuju jedan dio godine).

 

Autor je više od 350 radova u međunarodnim časopisima od čega više od 250 u časopisima koji se nalaze na SCI/SCIE bazi. Otkrio je i opisao više od 300 vrsta novih za nauku iz svih djelova svijeta. 

Spisak referenci je dostupan na https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Pesic